Aktualności Aktualności

Powrót

Otwarcie ofert w postępowaniu pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec w latach 2018-2019

Otwarcie ofert w postępowaniu pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec w latach 2018-2019

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z zapisami SIWZ:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.12.2017 do godz. 9:30 w Nadleśnictwie Świerklaniec, sekretariat

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2017 o godz. 10:00 w Nadleśnictwie Świerklaniec, świetlica.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.