Aktualności Aktualności

Powrót

IV EDYCJA Konkursu Wiedzy NASZE LASY

IV EDYCJA Konkursu Wiedzy NASZE LASY

 Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z nauczycielami do IV edycji konkursu wiedzy NASZE LASY , tym razem pt. Jesteśmy świadomi - dbamy o przyrodę...

W tym roku każdy chętny może być detektywem ekologicznym i w najbliższej okolicy przprowadzić mini dochodzienie o dzikich wysypiskach - poszukajcie - posprzątajcie - zróbcie sonde  - nauczcie się segregować odpady... a na koniec tylko wszystko w dzienniku obserwacji opiszcie i narysujcie czy sfotografujeci....

 

Do zobaczenia w czerwcu przy wręczaniu nagród!!!

Kierownictwo Nadleśnictwa Świerklaniec

 

REGULAMIN:

 

Cel konkursu:

 1. promowanie, poprzez realizację zadań, właściwych zachowań w lesie;
 2. kształtowanie postaw proekologicznych lokalnych społeczności;
 3. uświadomienie wpływu człowieka na środowisko, zarówno negatywnego jak
  i pozytywnego

 

Zadaniem uczestników :

będzie zaprezentowanie poprzez prowadzenie dziennika obserwacji:

 1. procesu  likwidacji dzikich wysypisk śmieci (okolice szkół),
 2. procesu zabliźniania się “ran” w krajobrazie,
 3. procesu odzyskania zaśmieconego terenu dla środowiska naturalnego,
 4. nauka prawidłowej segregacji śmieci.
   

 

Organizator konkursu:

Nadleśnictwo Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19, 42-622Świerklaniec

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Pasterak (032 284 48 68 wew. 334)

 

Regulamin konkursu:

 1. adresatami konkursu są grupy uczniów (tzw. „Zespoły” np. klasa , kółko przyrodnicze i inne minimum 5osób) pod opieką nauczyciela,  który pełni rolę wsparcia w sprawach wymagających interwencji (bezpieczeństwa, konsultacji, doradztwa) w kategorii wiekowej:

a) Szkoły Podstawowe

- I-III klasy

- IV-VII klasy

b) Szkoły gimnazjalne

c) Szkoły ponadgimnazjalne

 

 1. temat:  Jesteśmy świadomi  - dbamy o przyrodę…. 

 

 1. zgłoszenie konkursowe powinno zostać przekazane przez zainteresowane szkoły do 15.03.2018 i zawierać co najmniej informacje o ilości uczestników w danej kategorii wiekowej oraz dane kontaktowe koordynatora konkursu z ramienia szkoły.

 

 1. do szkół zostanie przesłany wykaz zagadnień do przygotowania przez uczniów w danej kategorii wiekowej

 

 1. realizacja zadania:
 1. Każdy Zespół samodzielnie prowadzi dziennik obserwacji pod opieką nauczyciela  
 2. Podczas realizacji projektu należy:
 • Ustalić sposób realizacji zadania i zaplanować konieczne działania;
 • Opracować plan pracy;
 • Przeprowadzić realizację zadania.
 1. Ramowe zadania, które powinny zostać opisane w dzienniku będą realizowane w 5 etapach:
 1. Wybór i oględziny  zaśmieconego fragmentu lasu bądź innego terenu w okolicy szkoły i udokumentowanie akcji uprzątnięcia poprzez zdjęcia, rysunki, opisy (stan przed i stan po) w terminie do 30.04.2018
 2. Fotografowanie przez dzieci lasu - miejsca wypoczynku (dowolnego); dokumentacja z  wypraw do lasu, a także najbliższego otoczenia uczestników konkursu (park, dom, plac zabaw).
 3. Oględziny tego samego miejsca, które było uprzątnięte przed zakończeniem roku szkolnego (do 15.06.2018). Obserwacja uprzątniętego fragmentu. 
 4. Nabycie umiejętności prawidłowej segregacji śmieci.
 5. Sonda, zrealizowana w dowolnej formie – zdjęciowej, pisemnej, filmowej, audio – na temat zbiórki śmieci w ich najbliższym otoczeniu – rodzina, szkoła, urzędy.

 

 1. Dziennik powinien być prowadzony estetycznie, zgodnie z zasadami poprawności językowej.
 2. Wpisy mogą być zamieszczane z dowolną  częstotliwością.
 3. Wpisy, oprócz opisu mogą zawierać dokumentację zdjęciową, rysunki i inne.
 4. Opiekun Zespołu   oświadcza, że:
  1. prace zostały wykonane samodzielnie przez członków zespołu,
  2. wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję lub posiada zgodę ich opiekunów.
  3. Ponosi całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników konkursu i posiada zgodę opiekunów na udział w konkursie.
 5. Dzienniki będą oceniane przez komisję konkursową powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec.

 

 1. laureaci (I-III miejsca w każdej kategorii wiekowej) zostaną wyłonieni na podstawie oceny dzienników oraz przeprowadzonego testu umiejętności prawidłowej segregacji śmieci.

 

 1. laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

 

 1. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/swierklaniec

 

 1. rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi w czerwcu 2018r.